Beretning om Sunds GF

Periode i Sunds GF: 1997-2011

Af Margit Ørndrup

Jeg startede i gymnastik afdelingen i 1997 som næstformand, Bodil Møller var formand.

Året efter gik Bodil Møller af, og jeg blev formand. Vi var en ny bestyrelse, så det første år gik med at finde os selv, og hvordan vi skulle gribe tingene an.

Formændene fra de 3 afdelinger var med i hovedbestyrelsen, som også bestod af formand Jens Kirkegaard, næstformand/sekretær Bente Nygård og kasserer Bodil Høj, de tre dannede forretningsbestyrelse.

Generalforsamlingen var dengang på Skalmejeskolen. I 1999 flyttede vi det til Sognegården.

En helt ny bestyrelse har sine fordele og ulemper. Fordelen er, at vi kan anlægge en ny stil, prøve at gøre tingene anderledes, prøve noget nyt. Samtidig skal vi sikre os, at vi kører det som en forening og efter vedtægterne. Vi startede med sloganet: ”i forening når vi længere..”

Vi fik tingene i gang, der var 13 hold, med to nye hold: rappe tøser og friluftsliv for hele familien. Der var et kæmpestort M/K hold, som indtil året før blev ledet af Jens Kjærby, det blev overtaget af Bitten Ernstsen.

I 1999 var hele bestyrelsen på kursus ledet af Ole Sørensen, DGI. Det var et projekt om værdibaseret ledelse sammen med Snejbjerg og Tjørring gymnastikforeninger. Det var interessant og lærerigt, ikke mindst fordi vi også lærte noget fra de andre foreninger.

Der var rigtig mange gymnaster på mor/far/barn og bøllespireholdene. Tarzandrenge blev sat i gang.

I 2000 startede vi ”De grå Pantere” op. Det var nyt på det tidspunkt at lave senior idræt om dagen. Else Bøgh startede op som instruktør, men allerede året efter blev det Jens Brahms, som derefter ledede det i mange år.

Moderne dans blev også et nyt tiltag. Holdene voksede og det gik godt. Det gik også godt for springholdene. Vi havde faktisk fået 100 medlemmer mere på de tre år vi havde været med. Vi lejede tribune af Tjørring GF til gymnastikopvisningen, det var en stor succes.

Sunds GF lavede sponsor aftale med OK benzin i 2000. Det blev motion og gymnastik, der deltes om opgaven, idet håndbold havde en aftale Q8.

Vi forsøgte os med foredrag, da vi også har en kulturel side i foreningen. Det var med ”Forstå dit ophav – og bliv fri” med læge Jesper Mørch Hansen. En fantastisk aften, som folk i Sunds længe snakkede om.

Vi havde et par foredrag mere, men det gav desværre underskud, så vi stoppede med det. I stedet kom vi med i sogneudvalget, som arrangerede sogneaftener i sognegården. Der var vi med i, i mange år.

I 2001 blev Ole Mogensen formand for Sunds GF, der var på det tidspunkt store forhandlinger i gang om klubhus.

Folderen ”Information”, blev lavet sammen med IF, det udkom forår og efterår. Idrætsforeningen stod for redaktion og udgivelse. Tidspunktet blev for sent om efteråret for vores vedkommende, så vi i gymnastik lavede selv en folder i 2001.

Nogle år efter gik vi sammen med håndbold om foldere.

I 2002 startede Sunds GF egen hjemmeside. Vi fik hjælp til opsætning af den, men det kneb med at finde webmaster til at passe den.

Kræmmermarkedet blev som bekendt startet op i 1992 med det formål at skaffe penge til et klubhus. Dette marked havde dannet baggrund for erhvervelsen af egne lokaler.

Sunds GF fik skøde på Skivevej 42 pr. 1.8.2002, som en gave fra Herning Kommune.

Aftalen udbyggedes med et samarbejde med ungdomsskolen, som skulle lave en grejbank der. Yderligere var formålet, at den kunne lejes ud til foreninger/institutioner til natur- og fritidsundervisning.

Kommunen havde givet tilsagn om at dække 75% af driftsomkostningerne, og vi blev fritaget for grundskat.

Der blev nedsat et byggeudvalg, Ole Mogensen, Vagn Jørgensen, Svend Åge Skytte og Lynge Nygård til at forestå renoveringen af huset. Arkitekt Niels Ole Toft havde lavet tegninger over projektet. Baghuset skulle nedrives og efterfølgende opbygges til omklædnings- og baderum.

Der gik et stort arbejde i gang med at søge fonde og opnå tilbudspriser fra håndværkere.

Der kom professionelle håndværkere på, men rigtig meget arbejde udførtes af frivillige.

I 2003 vedtog hovedbestyrelsen at oprette Sunds GF`s lokalforeningspulje, som afdelingerne kunne indsende ansøgning til om tilskud til et arrangement, indkøb eller lignende.

Nogle af de nye ting, der blev sat i gang, levede nogle år, så måtte de holde. Andre nye ting blev sat i gang. En ny ting var Anna Mette Nygaards nye hold med kropstræning. Det var balance- og koordinationsøvelser på kæmpe store bolde.

Springholdene havde allerede på det tidspunkt ønsket sig en springgrav. De tog selv initiativ til og arrangerede en dag i julen opvisning af ”Fly ing Superkids”. Det var en flot opvisning, og det gav et flot overskud, som blev lagt til side til springgrav.

Der blev afholdt møder med hallens bestyrelse om springgrav og motionscenter i en tilbygning til hal 2.

Pensionistforeningen var også inde i billedet og ønskede et stort mødelokale.

Der kom til at gå flere år, før man fandt frem til den tilbygning, der står der nu.

Vi indkøbte en air track til springholdene, det var et fantastisk redskab at få, børnene kravlede og hoppede på den, den tiltrak mange nye børn.

Senere kom power tumbling til springholdene, det var mange sammenhængende spring udført på en mega lang springmåtte. Peter og Mikkel var instruktører dette springhold. De deltog også i DM i power tumbling i Holstebro og kom hjem med flere medaljer.

Springholdene voksede meget i de år.

Vi afholdte førstehjælpskursus hvert år for instruktører og andre interesserede.

I 2004 byggede vi vores egen tribune, så vi blev fri for at hente og bringe tribunen.

Gymnastikopvisningerne var og er jo altid en stor oplevelse at være med til, men også at arrangere det. Det var jo resultatet af vinterens træning, der vistes frem, men også om showet blev vellykket. Det var fantastisk at se alle holdene komme ind med fanen forrest og vi sang nationalsangen. Der var også et fantastisk samarbejde mellem bestyrelse og instruktører for at få en gymnastikopvisning op at stå. Man kunne godt blive lidt høj efter en vellykket gymnastikopvisning.

Hovedbestyrelsen vedtog, at påskønne de unge trænere og ledere og indstiftede derfor en ungdommens træner/leder pris. I forvejen var der en træner/leder pris. Disse uddeltes ved generalforsamlinger efter indstillinger fra afdelingerne.

Kajak- og frilufts klubben blev optaget i Sunds GF. Det blev vedtaget ved generalforsamlingen i 2004.

Der var samarbejde på tværs af foreninger i Sunds. Sunds IF og Sunds GF gik sammen om et arrangement med Pyros i Sunds Hallen. Det gav et pænt lille overskud, og man ville gerne lave noget tilsvarende sammen igen.

Arbejdet med klubhuset gik langsomt frem. Omklædnings- og bade rummet blev opført, så var det indendørs arbejde, der ventede. Nedtagning af tapetopbygning af køkken, el installationer, VVS arbejde, maling af tilbygning indendørs.

Vi søgte flere fonde, der kom løbende flere udgifter til ombygningen.

I gymnastikbestyrelsen var vi på kursus hvert år, så vi hele tiden kunne være med. Et år tog vi med andre bestyrelser i det midtjyske til et kursus i DGI byen med bl.a. idrætsforsker Bjarne Ibsen i januar måned. Det blev til noget af en oplevelse på mange måder. Kurset var rigtig godt, men det havde efterhånden taget til i styrke med den storm, der rasede udenfor. Kurset var slut, og vi skulle køre i bus hjem. Storebæltsbroen lukkede, vi ventede i mange timer, før vi kom afsted. Men afsted kom vi, og det gik godt, men der var ikke en lyd i bussen, da vi kørte over broen. Den tur glemmer vi aldrig.

Vi sørgede også altid for, at instruktørerne kom på kursus hvert år, så de havde noget nyt at få med på holdene.

Der blev også holdt fælles bestyrelsesfester for alle afdelinger. Bestyrelsesmedlemmer er frivillige og gør et stort stykke arbejde, det skulle belønnes med en fest. Afdelingerne blev rystet sammen ved at holde en fælles fest. Der var forskellige temaer på festerne, det kunne være, at vi lavede mad sammen, at det var et bryllup, at det var ”vild med dans”.

Det gik godt i mange år, og vi nød det; men efterhånden kneb det med tilslutning, så det til sidst blev aflyst.

Huset var snart ved at være færdigt, det vandskuredes. For at gøre 1. sal færdigt optog vi et lån på 100.000 kr.

Endelig i 2007 var vi klar til indvielse af klubhuset. Jeg blev ny formand for Sunds GF.

Der blev udskrevet navnekonkurrence til huset. Husets navn blev GF Huset, det afsløredes ved indvielsen. Jeg bød velkommen og Ole Mogensen holdt hovedtalen.

Folketinget vedtog at alle idrætsforeninger skulle indsende børneattester for de personer, der har direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.

I den forbindelse blev der nedsat en gruppe til at udforme og forfatte regler for omgang med børn. Det blev til en folder med Sunds GFs formål og værdigrundlag. Forventninger til klubbens forældre og forældreinvolvering og endelig 10 bud om samvær.

Strukturændring i Sunds GF i 2008 efter en kursusaften ledet af Ole Rasmussen fra DGI.

Der blev talt om ledelsesformen i Sunds GF, hvad laver hovedbestyrelsen, og skal det overhovedet hedde det. Hvilke kompetencer har det.

Vi kom frem til følgende vedtægtsændringer, som blev vedtaget ved generalforsamlingen i 2008: Hovedbestyrelsen ændrer navn til samarbejdsudvalg. Hovedkassereren ændrer position til at sidde udenfor samarbejdsudvalget. Sekretær/næstformand udgår. Generalforsamling ændres i Årsmøde.

Vi fik tilladelse til at bygge både- og badebro, så kajakkerne kunne komme ud på vandet og motionisterne kunne vinterbade.

Der var ansøgt om en tilbygning til kajakkerne, det fik vi afslag på i første omgang, vi fik dog dispensation senere.

Som det er skrevet i skødet, så har Ungdomsskolen ret til opbevaringsplads i vores skur til Grejbank. Det blev aftalt med Lillian Birkedal, at hun fik 1/3 af det nye kajakskur + tildelt plads i det eksisterende redskabsrum. Ungdomsskolen betalte 1/3, kajak klubben resten. Skuret vil dog være Sunds GF`s ejendom.

Årene efter havde vi it kursus, hvor vi fik lavet en ny hjemmeside, og vi fik alle undervisning i at bruge det. Det blev yderligere udviklet ved, at vi indførte conventus til tilmelding og medlemsregistrering, først ved gymnastik og motion, de andre kom til senere.

Det var lidt bøvlet i starten, men efterhånden kunne vi se de store fordele ved medlemsregistreringen.

Vi begyndte selvfølgelig at bruge huset mere og mere, samarbejdsudvalget holdt møder dernede, kajak og motion havde deres daglige gang der. Det var dejligt, at der kom liv i huset.

I 2010 flyttede vi årsmødet til forsamlingshuset. Der var for lidt plads efterhånden i sognegården til de 4 afdelinger. Håndbold og gymnastik var begge brugere af hallen, så det føltes naturligt at flytte dertil.

Vi indførte brugerbetaling for benyttelse af GF Huset, således at de afdelinger, der bruger huset og faciliteterne mest, betaler mest. Kajak og Motion delte udgiften, som var de årlige driftsomkostninger. Håndbold og Gymnastik betalte jo for at benytte hallen og skolerne.

I det sidste år som formand, havde jeg gjort mig selv overflødig. Samarbejdet fungerede godt, formændene i de respektive afdelinger kunne selv danne samarbejdsudvalget og selv vælge en formand ud af dem.

Når jeg ser tilbage på udviklingen i den tid, jer har været med i Sunds GF, så er der sket rigtig meget, der er rykket nogle skel, kommet nyt til, men stadig med værdierne som baggrund. Medlemstallet viser også stor fremgang, fra 726 i 1997 til 1.041 i 2011.

Det har været fantastisk at være med som frivillig i en bestyrelse, at være med til at forme en forening, at mærke det fællesskab, der er i en forening.

Jeg vil slutte med det slogan vi engang i sin tid startede med: ”i forening når vi længere…”