Vedtægter

Vedtægter for Sunds GF

§ 1: Navn og hjemsted

Foreningens navn er Sunds GF.

Foreningen er stiftet i 1892 som Sunds Gymnastikforening.

Ændret i 1992 til Sunds GF.

Hjemsted: Herning Kommune

§ 2: Formål

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3: Tilhørsforhold

Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, DGI Midtjylland og specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF), samt Herning Kommunes Idrætsråd.

§ 4: Medlemskab

1. Som aktive medlemmer optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

Som passive medlemmer kan optages enhver.

2. Afdelingsbestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil.

Det udelukkede medlem kan anke denne afgørelse til samarbejdsudvalget samt evt. videre til førstkommende årsmøde.

Såfremt næste årsmøde ikke er nært forestående, bør der, såfremt det udelukkede medlem ønsker det, indkaldes til ekstraordinær årsmøde, hvor eksklusionssagen kan blive afgjort.

(Regler for indkaldelse ekstraordinær årsmøde se § 14.3)

§ 5: Ledelse

1. Foreningen ledes af et samarbejdsudvalg, der består af formændene fra hver af de i § 6 anførte afdelinger, samt muligheden for et medlem valgt på årsmødet. Det på årsmødet valgte medlem vælges for 2 år.

2. Formændene konstituerer sig inden 4 uger efter årsmødet med formand og næstformand.

3. Valgbar til samarbejdsudvalget er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 18 år, samt en af forældrene til aktive børn under 18 år.

  §6: Afdelinger

Foreningen kan nedsætte afdelinger for hver aktivitet, der er på foreningens program. Afdelingen skal godkendes på

førstkommende årsmøde.

Valgene sker i henhold til § 5 og 8

  § 7: Udvalg

Foreningen har ret til at nedsætte arbejdsgrupper, evt. udpege enkeltpersoner uden for bestyrelsen, til at varetage særlige opgaver.

Disse opgaver skal dog være forenelige med formålsparagraffen.

Samarbejdsudvalget skal til enhver tid være underrettet om arbejdsgruppens arbejde.

§ 8: Afdelingsledelse

1:  Afdelingerne fastsætter selv deres forretningsorden, råder fuldstændigt over egne pengemidler og fører selvstændigt regnskab.

Afdelingskassererne skal fremsende driftsregnskab og status til afdelingsledelsen samt økonomichefen senest udgangen af januar måned.

2:  a) For enhver af de aktiviteter, der er godkendt som selvstændigt aktivitetsområde vælges en afdelingsbestyrelse, der består af 3 – 9 medlemmer.

b) Afdelingsbestyrelsen vælges på en afdelingsårsmøde for 2 år af gangen, er på valg skiftevis,  idet 2-4 medlemmer på valg lige år og 1-4 medlemmer er på valg på ulige år.

c) På afdelingsårsmødet vælges endvidere  2 suppleanter. Indtræder en suppleant i bestyrelsen, fortsætter suppleanten i det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode.

d) Valgbar til afdelingsbestyrelsen er enhver, der er fyldt 18 år og har lyst og interesse i at udføre et stykke foreningsarbejde.

e) Kun fremmødte aktive aktivitetsmedlemmer, der er fyldt 16 år, samt en af forældrene til aktive børn under 16 år har stemmeret.

f) Indkaldelse til afdelingsårsmødet skal finde sted i lighed med det fælles årsmøde, (jfr. § 11)

3:  Afdelingsbestyrelserne konstituerer sig selv med afdelingsformand, afdelingsnæstformand/sekretær og afdelingskasserer senest 3 uger efter årsmødet.

§ 9: Kontingent

Medlemsbidrag og kontingent for aktiv deltagelse fastsættes af afdelingsbestyrelsen.

Såfremt et medlem skylder forfalden kontingent ved en sæsons begyndelse og ikke betaler dette påkrav, slettes vedkommende af foreningen og kan kun genoptages ved at betale restancen samt nyt medlemsbidrag.

Kontingent for passive fastsættes særskilt af hovedbestyrelsen/afdelingsbestyrelsen.

§ 10: Medlemsforhold

1. Foreningens medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af samarbejdsudvalget hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med dens respektive formue.

2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.

3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

  § 11: Årsmøde.

1. Foreningens højeste myndighed er årsmødet, der afholdes hvert år i februar måned, og indkaldes ved opslag på foreningens hjemmeside, med angivelse af dagsorden med mindst 8 dages varsel.

2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

3. Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, samt en af forældrene til aktive børn under 16 år, har stemmeret.

4. På årsmødet afgøres alle sager ved simpel flertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt blot 1 ønsker det.

5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 12: Årsmødets dagsorden

På det ordinære årsmøde behandles flg.:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Næste års arbejde og aflæggelse af budgetforslag

6. Evt. valg af et medlem til samarbejdsudvalget
7. a) Valg af 2 revisorer i henhold til § 18

b) valg af 1 revisorsuppleant i henhold til § 18

8. Valg af Sunds GF´s repræsentant til Sunds Hallens  Repræsentantskab i henhold til § 20 stk. 1.

9.  Valg af Sunds GF’s repræsentant til Sunds Hallens Støtteforening i henhold til § 20 stk. 2

10. Evt.

§ 13: Afdelingsårsmødets dagsorden

På det ordinære afdelingsårsmøde behandles flg.:

1. Valg af dirigent

2 Aflæggelse af beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budgetforslag

6. Valg i henhold til § 8

7. Evt.

Afdelingsårsmødet indvarsles og afvikles i henhold til § 11

§ 14: Ekstraordinært årsmøde.

Ekstraordinært årsmøde i foreningen skal afholdes, når flertallet i samarbejdsudvalget finder det fornødent, en enig afdelingsbestyrelse, eller når mindst 1/3 af foreningens samlede aktive stemmeberettede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsordenen.

2. Ekstraordinært afdelingsårsmøde afholdes, når flertallet i afdelingsbestyrelsen eller 20 aktivitetsmedlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsordenen.

3. Ekstraordinært årsmøde skal i alle tilfælde afholdes senest 6 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær årsmøde.

§ 15: Tegningsparagraf

Samarbejdsudvalget tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af det samlede samarbejdsudvalg.

Foreningens samarbejdsudvalg man melde prokura.

Afdelingen tegnes ved underskrift af afdelingsformanden.

§ 16:  Forretningsorden

1. Første møde i samarbejdsudvalget skal afholdes ca. 1 måned efter årsmødet, når afdelingerne har konstitueret sig.

2. På første møde efter årsmødet gennemgås forretningsorden (og evt. vedtægter). Forretningsorden skal godkendes af samarbejdsudvalget hvert år.

3. Foreningen ledes af et samarbejdsudvalg bestående af de 4 afdelingsformænd, plus evt. et medlem valgt på årsmødet. Samarbejdsudvalget konstituerer sig med formand og næstformand på første møde.

4. Samarbejdsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er til stede. Alle beslutninger afgøres ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

5. Der afholdes samarbejdsudvalgsmøde i klubhuset Skivevej 42.

Dagsorden udsendes ca. 1 uge før mødet.

Alle møder starter kl. 19.00 præcis, såfremt andet ikke aftales forud for mødet. Møderne bør slutte kl. 21.00, ellers aftales et ekstra møde eller punktet udsættes til næste møde.

Formanden udsender dagsorden til møderne. Emner til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet. Der er mødepligt for alle samarbejdsudvalgsmedlemmer.

6. Samarbejdsudvalgsmøderne ledes af en mødeleder. Referenten laver beslutningsreferat over vedtagne beslutninger. Referat skal indeholde: dato, år, sted, fremmødte, fraværende og forhandlingsbeslutninger. Mødereferat udsendes senest 8 dage efter mødet til godkendelse. Derefter kan vedtagne beslutninger gennemføres. Referatet underskrives ved næste møde.

7. Afdelingerne afleverer regnskab til økonomichefen, såfremt resultatet afviger væsentligt fra budget. Økonomichefen skal holde formanden orienteret om afdelingernes økonomi.

Afdelingskassererne fremsender regnskab og udarbejder et budget til økonomichefen, som formanden fremlægger på sidste møde før årsmødet. Se endvidere Vedtægter §8.

8. Mødereferat fra afdelingernes møder skal fremsendes til formanden og økonomichefen senest 8 dage efter afholdelse,

9. I forbindelse med overrækkelse af træner/lederpokal vedlægges en check på kr. 500.

Ligeledes vedlægges en check på kr. 500 til årets ungdomstræner/leder.

§ 17:  Foreningens økonomi

1.Foreningens regnskab føres af økonomichefen, som sidder udenfor samarbejdsudvalget, samt af afdelingskassererne.

§ 18: Regnskabsår

1. Foreningens regnskabsår er 01. januar til 31. december.

2. Foreningens økonomichef og afdelingsbestyrelserne skal senest 14 dage før årsmødet aflevere et driftsregnskab og status til foreningens 2 revisorer.

3. Revisorerne vælges på årsmødet for 2 år og er på valg skiftevis.

4. På årsmødet vælges endvidere 1 revisorsuppleant.

§ 19: Afdelingsophør

Et aktivitetsområde kan træde ud af Sunds GF, når 2/3 af deltagerne på 2 på hinanden følgende ekstraordinære afdelingsårsmøder stemmer herfor.

Udtrædelsen kan først finde sted efter godkendelse på et årsmøde i Sunds GF med de på statustidspunktet opgjorte aktiver og passiver.

En eventuel formue tilfalder foreningens samarbejdsudvalg.

§ 20: Sunds GF`s repræsentanter

1. Sunds GF` 2 repræsentanter i Sunds Hallens repræsentantskab vælges på årsmødet. Repræsentanter behøver ikke at være aktive.

Vælges for 2 år ad gangen i henholdsvis lige og ulige år.

2. Sunds GF’s 2 repræsentanter i Sunds Hallens Støtteforening vælges på årsmødet. Repræsentanter behøver ikke være aktive.

Vælges for 2 år af gangen i henholdsvis lige og ulige år.

§21: Sammenslutning

Sammenslutning med andre idrætsforeninger kan kun finde sted ved vedtagelse på en ekstraordinær hovedgeneralforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Indkaldelse jævnfør § 14,3.

§ 22: Samarbejde med andre foreninger

Foreningens årsmøde kan give tilladelse til, at en afdeling kan indgå holdsamarbejde med andre foreninger. Forsamlingen på årsmødet fastsætter

Selv de nærmere retningslinier for behandling af sådanne sager.

§ 23: Foreningsophør

1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne på 2 på hinanden følgende ekstraordinære årsmøder med mindst 1 måneds mellemrum stemmer herfor. (Se indkaldelse §14,3)

2. Ophører foreningen med at eksistere eller udmelder foreningen sig af amtsforeningen / DIF specialforbund, skal den

til denne aflevere samtlige modtagne ejendele.

3. Udover de i stk. 2 nævnte tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Sunds området.

4. Formuens fordeling bestemmes af det sidste afholdte årsmøde i samarbejde med DGI Midtjylland.

5. Denne bestemmelse skal ikke være til hinder for, at foreningen sammenlægges med andre foreninger efter reglerne om vedtægtsændring.